SPLOŠNI POGOJI UPORABE POSLOVNEGA ASISTENTA BIZI IN MOBILNE APLIKACIJE BIZI

Nosilec storitve Bizi je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

Pomembno: Z registracijo oz. prijavo na poslovnem asistentu Bizi (v nadaljevanju Bizi ali poslovni asistent Bizi) se uporabnik prijavlja do servisa informacij o poslovnih subjektih, do katerih lahko dostopa in jih delno uporablja. Nosilec si pridržuje pravico, da vsebine znotraj prijave dodaja ali odvzema. S tem uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato tudi tem priporočamo seznanitev s pogoji posameznega produkta nosilca.

Vsebina splošnih pogojev uporabe poslovnega asistenta Bizi in mobilne aplikacije poslovnega asistenta Bizi (v nadaljevanju: splošni pogoji) je način dostopa do spletnega mesta poslovnega asistenta Bizi (v nadaljevanju Bizi) in/ali mobilne aplikacije Bizi.

Nosilec vzdržuje Bizi in mobilno aplikacijo Bizi tako, da je poslovni asistent praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do Bizija in mobilne aplikacije Bizi zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

3.1 Način dostopa do Bizija (www.bizi.si)

Do Bizija je mogoče dostopati v različnih nivojih:

 • nivo ENOSTAVNO ISKANJE (Brezplačen dostop do omejenih vsebin Bizi, pri čemer ni potrebna registracija.),
 • nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA ali REGISTRACIJA (Potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov, omejena uporaba.),
 • nivo DEMO UPORABA BIZI ali TESTNI DOSTOP (Potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov. Z registracijo dobi uporabnik pravico do preizkusa izdelka, kot ga uporablja naročnik v skladu z identiteto, za katero opravi registracijo za demo uporabo. Po določenem časovnem obdobju, 24 urah, pravica do testnega dostopa preneha.),
 • nivo NAPREDNA UPORABA ali POLNI DOSTOP BIZI ali POLNI DOSTOP BIZI PLUS (Gre za naročilo na Bizi. Treba je skleniti naročniško razmerje za storitev Bizi in plačati storitve po ceniku. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop do storitve za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu s preostalimi členi splošnih pogojev uporabe Bizija.).

3.2 Način dostopa do mobilne aplikacije Bizi

Do mobilne aplikacije Bizi je mogoče dostopati v različnih nivojih:

 • nivo BREZPLAČNA UPORABA (brezplačen dostop do omejenih vsebin Bizi prek mobilne aplikacije Bizi),
 • nivo NAPREDNA UPORABA (Gre za naročilo na mobilno aplikacijo Bizi. Treba je skleniti naročniško razmerje za storitev mobilna aplikacija Bizi, Polni dostop Bizi ali Polni dostop Bizi Plus ter plačevati storitve po ceniku. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu s preostalimi členi splošnih pogojev o uporabi mobilne aplikacije Bizi.).

3.3 Spremembe načina dostopa

Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe poslovnega asistenta Bizi in/ali mobilne aplikacije Bizi bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh Bizi, o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

4.1 Omejitev dostopa do Bizija

S prijavo v nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivo DEMO UPORABA BIZI sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani www.bizi.si samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih ponuja nivo DEMO UPORABA BIZI, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. Uporabnik se z registracijo zavezuje, da funkcionalnosti ne bo uporabljal v nezakonite namene ali v nasprotju z etičnimi in moralnimi normami. S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve spletne strani www.bizi.si na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov naroči in plača oziroma je do njih upravičen kot kupec drugih storitev/produktov TSmedia, d.o.o. Če dostop naročnika do Bizija ni vezan izključno na uporabniško ime in geslo, ampak tudi na IP-številko(-e) uporabnika, lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja funkcionalnosti spletne strani www.bizi.si le v okviru pogojev, določenih s pogodbo o naročniškem razmerju med nosilcem in uporabnikom storitve Bizi, z dogovorjenih IP-številk.

4.2 Omejitev dostopa do mobilne aplikacije Bizi

S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve mobilne aplikacije Bizi na toliko napravah hkrati, kolikor hkratnih dostopov naroči in plača.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na Bizi za dostop do nivojev BREZPLAČNA REGISTRACIJA, DEMO UPORABA BIZI in NAPREDNA UPORABA uporabil uporabniško ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Geslo je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah znotraj okolja Moj Bizi. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba Bizija in/ali mobilne aplikacije Bizi.

Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo skleniti toliko naročniških razmerij za Bizi in/ali mobilno aplikacijo Bizi, kolikor je računalnikov (v primeru spletnega Bizija) oziroma mobilnih naprav (v primeru mobilne aplikacije Bizi), s katerih se dostopa do nivojev NAPREDNA UPORABA, ob upoštevanju omejitev dostopa, opredeljenih v 4. točki teh pogojev.

Uporabnik odda želeno uporabniško ime in e-naslov ter preostale podatke v ustrezen obrazec na spletnem Biziju. Ob izbiri uporabniškega imena obstaja omejitev, in sicer v primeru, da je uporabniško ime že zasedeno. V tem primeru mora uporabnik izbrati takšno, ki še ni zasedeno. Po pravilno izvedeni in končani registraciji sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni e-naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo. Geslo je ali avtomatično dodeljeno ali pa ga uporabnik izbere sam. Uporabniki prejmejo v e-pošti tudi aktivacijsko spletno povezavo. Ob kliku na povezavo je uporabnik aktiviran in lahko uporablja Bizi. Za registracijo DEMO UPORABE mora uporabnik verificirati GSM-številko, s katero se je prijavil v sistem, in sicer tako, da vpiše kodo, prejeto po povratnem SMS-u, v registracijsko formo na spletni strani www.bizi.si.

Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA postane aktiven ob prvi registraciji na Bizi in ostaja aktiven, dokler uporabnik vsaj enkrat letno uporablja vsebine na Biziju, v primeru neuporabe oz. neaktivnega računa več kot eno leto si nosilec pridržuje pravico, da račun izbriše oz. ga deaktivira.

DEMO UPORABA poslovnega asistenta Bizi je časovno omejena od prvega dostopa do Bizija (24 ur) na tem nivoju ali kako drugače, če se nosilec in uporabnik storitve tako dogovorita.

Bizi oziroma mobilna aplikacija Bizi vsebuje orodje bonitetna ocena, v okviru katerega Bizi za določene poslovne subjekte prikazuje bonitetno oceno, pridobljeno na podlagi matematičnih algoritmov, uporabljenih za preračun bilanc podjetij, in dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je orientacijska. V bonitetni oceni so zajeti podatki iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato nosilec ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.

Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za Bizi je mogoče prek obrazca na spletni strani www.bizi.si, e-naslova info@bizi.si ali na brezplačni telefonski številki 01 473 00 40.

Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za mobilno aplikacijo Bizi je mogoče prek obrazca na spletni strani www.bizi.si, znotraj mobilne aplikacije Bizi, prek e-naslova info@bizi.si ali na brezplačni telefonski številki 01 473 00 40.

Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA se izvede v več korakih. Naročnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki 01 473 00 40 v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke.

Uporabnik lahko:

 • naročilo natisne, podpiše in ožigosa (velja le za pravne osebe) ter pošlje:
  • po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, Ljubljana,
  • po faksu na št.: 01 473 00 16 (s pripisom: »Naročilo Bizija«),
  • po e-pošti na: info@tsmedia.si (zadeva: »Naročilo Bizija«),
 • naročilo potrdi prek elektronske pošte.

Potrjena ponudba oz. naročilnica naročnika/uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec pred začetkom naročila stopi v stik z naročnikom in podatke preveri. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za naročilo na enega izmed nivojev NAPREDNA UPORABA na v prijavi navedeno elektronsko pošto poslal uporabniško ime in geslo za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA. Za začetek naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA se šteje delovni dan, ko sta bila uporabniku poslana uporabniško ime in geslo.

Če e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do Bizija uporabniku ni bilo dostavljeno iz razlogov, na katere nosilec nima vpliva (zavrnitev e-pošte s strani strežnika, neobstoječ ali nepravilen e-naslov, poln poštni predal ...), nosilec za to ne prevzema nobene odgovornosti in tega ne priznava kot osnove za odpoved naročila ali reklamacijo.

Naročniško razmerje za Bizi z dostopom do nivojev NAPREDNA UPORABA je sklenjeno za nedoločen čas in velja do pisne odjave uporabnika. Uporabnik plačuje letno naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačil, navedenim na računu, lahko tudi v več obrokih. Nosilec lahko, po lastni presoji, od uporabnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev, povezanih z uporabo Bizija, na svojih spletnih straneh www.bizi.si.

Obračunska enota je eno leto, zato odjava od naročniškega razmerja na Bizi pred potekom enega leta ni možna. Po preteku enega leta se naročnina avtomatično podaljša za naslednje leto, če uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom tekočega leta naročnine ne odjavi. Odjava se izvede pisno prek e-pošte info@tsmedia.si, faksa na št. 01/473 00 16 ali po pošti na naslov nosilca TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (s pripisom odpoved naročniškega razmerja za Bizi).

V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (tridesetih) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo. Če uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče leto. V primeru zamujanja pri plačilu nosilec zaračuna zakonske zamudne obresti, v primeru sprožitve postopka izterjave pa je nosilec upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave v višini 40 evrov, kot to predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

Tudi kakršnakoli druga kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti uporabnika, kot je navedeno zgoraj.

V primeru neuporabe produktov nosilca (brezplačna registracija in DEMO uporabnik) v obdobju, daljšem od leta dni, si nosilec pridržuje pravico izbrisa uporabniškega imena, s tem se uporabniku deaktivira dostop do Bizija. Izbris ne velja za nivoje NAPREDNA UPORABA.

Uporabnik nivoja NAPREDNA UPORABA se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo Bizija za posamezno geslo ali IP-številko. V primeru takih prekinitev, čeprav se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen če jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti, kar pa mora uporabnik dokazati.

Če uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop prek trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik.

Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastalo zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Bizija, za katero bi bil kriv uporabnikov ponudnik internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh poskušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastala zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja Bizija in/ali mobilne aplikacije Bizi.

Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi Bizija in/ali mobilne aplikacije Bizi, in sicer s pomočjo brezplačnega telefona 01 473 00 40 in elektronske pošte info@bizi.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

Ker sta zasebnost in varovanje osebnih podatkov uporabnikov pomembna, nosilec zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju tega poglavja nosilec podaja informacije v zvezi z obdelavo podatkov naročnikov in uporabnikov storitve Bizi pri uporabi storitve (ko so ti stranke nosilca).

Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri objavah v storitvi Bizi so posameznikom na voljo na spletnih straneh nosilca (sklop Kako uporabljamo osebne podatke, ki jih objavljamo v okviru storitve Bizi).

Nosilec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Nosilec bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih.

Uporabnikom pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, od št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je nosilec, to je TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali nosilec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali prek elektronske pošte dpo@tsmedia.si.

Način pridobivanja podatkov in podatki

Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko izpolnite naročilo na izbrani dostop do poslovnega asistenta Bizi in vpišete podatke, in sicer:

 • ENOSTAVNO ISKANJE – ob uporabi spletne strani brez prijave se o uporabi spletne strani zbirajo piškotki v skladu s pravili o uporabi piškotkov (https://www.bizi.si/informacije/piskotki/),
 • BREZPLAČNA REGISTRACIJA – uporabnik vpiše naslednje podatke: ime, priimek, uporabniško ime, e-naslov in telefon,
 • DEMO UPORABA ali TESTNI DOSTOP – uporabnik vpiše naslednje podatke: e-naslov, uporabniško ime, ime, priimek, telefon, delovno mesto, naziv podjetja, matična št., davčna št., sedež podjetja (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj),
 • NAPREDNA UPORABA ali POLNI DOSTOP – uporabnik vpiše naslednje podatke: naziv podjetja, matična št., davčna št., sedež podjetja (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj), naslov za prejemanje računov, ime, priimek, delovno mesto, e-naslov, kontaktna številka, uporabniško ime ter geslo.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Našo politiko piškotkov, uporabo piškotkov in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vas lahko najdete na povezavi: https://www.bizi.si/informacije/piskotki/.

Pravne podlage in nameni

Pogodba

Pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje in ponujanje storitve Bizi naročnikom/demo uporabnikom/brezplačno registriranim je pravna podlaga pogodba. Brez uporabe vaših osebnih podatkov z vami ne moremo skleniti ali izvajati pogodbe oziroma vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali. Obdelava podatkov na podlagi pogodbe vključuje tudi obdelavo za potrebe komuniciranja neposredno z uporabniki v zvezi z aktivacijo uporabniškega računa (polni dostop, demo dostop, brezplačna registracija), posodobitvami na naših spletnih straneh (npr. sprememba vaših kontaktnih podatkov na kartici podjetja), izvajanjem nemotenega delovanja funkcionalnosti (npr. Bizi obveščevalec), pri nakupih naših storitev in pri odgovorih na povpraševanja (npr. za oglaševanje, API dostop …), ki jih prejmemo od uporabnikov, za reševanje reklamacij in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, vključno z izterjavo terjatev.

Zakonodaja

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba nekatere podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati. Zakonodaja lahko določa za upravljavca tudi obveznost posredovanja podatkov na zahtevo državnih organov.

Zakoniti interes

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi za zakonite poslovne interese družbe, za namene, opredeljene v teh pogojih. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa upravljavec pri tem upošteva morebitne potencialne učinke, ki jih ima lahko takšna obdelava za uporabnike (tako pozitivne kot negativne), in kakšne so pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes upravljavca samodejno ne prevlada nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa upravljavec obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s temi pogoji v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju.

Za neposredno trženje storitev TSmedia

Pri registraciji oziroma naročilu uporabniki oziroma naročniki pridobijo možnost uporabe storitve Bizi. TSmedia ima pri tem interes za uporabo podatkov za neposredno trženje. Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov tudi zakoniti interes. TSmedia bo tako na podlagi zakonitega interesa za neposredno trženje uporabila podatke o stranki in njeni uporabi storitev ter strankam prek elektronske pošte posredovala promocijska obvestila o orodjih, funkcionalnostih Bizija, posebne ponudbe ter obvestila o storitvah TSmedia.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (prek elektronske pošte in/ali na naslov podjetja) ali na drug dogovorjeni način (v vsakem elektronskem sporočilu spodaj je povezava do odjave od prejemanja sporočil) zahteva, da nosilec storitve kot upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Nosilec storitve bo v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Anketiranje

TSmedia želi pridobiti povratne informacije, ki so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako nosilec storitve uporabnikom zastavi vprašanja o zadovoljstvu s storitvijo oziroma jih zaprosi za povratne informacije ter mnenja o storitvah in ponudbi Bizi/TSmedia. Pri tem nosilec storitve obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Izpolnjevanje anket je prostovoljno, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Analitika

TSmedia stalno izboljšuje svoje storitve. Za učinkovit razvoj, ki je prilagojen potrebam strank, ter za upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani, je potrebno boljše razumevanje želja naših strank in potencialnih kupcev. Z obdelavo podatkov o uporabi storitev prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve vašim potrebam in željam.

Preprečevanje prevar

Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj ter preprečevanja goljufij, je potrebna za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, ter za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo.

Soglasje za neposredno trženje ponudb partnerjev

Upravljavec od uporabnikov in/ali naročnikov pridobiva soglasja za občasno obveščanje o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia, ki oglašujejo na spletnih straneh ali produktih nosilca, bodisi gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. Obveščanje poteka prek uporabnikovega elektronskega naslova.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo:

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Obdobje hrambe

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje:

 • Za demo uporabnike in brezplačno registrirane do izbrisa profila. Hkrati si upravljavec pridržuje pravico, da profil uporabnika, ki je več kot eno leto neaktiven, izbriše.
 • Za naročnike do 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja, nato se arhivirajo oziroma v primeru izterjave neplačanih obveznosti in sodnih postopkov do zaključka postopka oziroma v rokih, določenih s predpisi.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko upravljavec zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanju navad obiskanosti spletnih strani upravljavca odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev. V primeru zahtev za posredovanje podatkov so lahko uporabniki podatkov tudi državni organi.

Preden upravljavec dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja upravljavec. Dobavitelji in poslovni partnerji upravljavca imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Upravljavec sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavca v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa bi lahko prišlo do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja ponudb partnerjev,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
 • z odjavo od prejemanja določenih vrst sporočil prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno. Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oziroma e-naslov: info@bizi.si, info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Uporabnik lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih upravljavec ne more pridobiti, uporaba storitve Bizi ni mogoča.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Upravljavec bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

Podatki na Biziju in v mobilni aplikaciji Bizi so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah ter pravnem redu Evropske unije.

Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v Biziju, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej oziroma omogočiti uporabe drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati ter kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz Bizi, v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v Biziju. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v Biziju, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev uporabe poslovnega asistenta Bizi.

Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočala izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s Splošnimi pogoji uporabe poslovnega asistenta Bizi in mobilne aplikacije Bizi. Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do Bizija in zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

Nosilec ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren za morebitno nezakonito uporabnikovo uporabo podatka iz baze podatkov Bizi. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren ob uporabi podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP-1, ZEKOM, ZvPot, uredbo GDPR ali katerim drugim zakonom.

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v Biziju in/ali mobilni aplikaciji Bizi, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov, objavljenih v Biziju in/ali mobilni aplikaciji Bizi, oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na www.bizi.si in/ali v mobilni aplikaciji Bizi, ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika.

Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja NAPREDNA UPORABA, jih je uporabnik dolžan v 3 (treh) dneh pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 473 00 16 oziroma po e-pošti na info@bizi.si ali info@tsmedia.si.

Uporaba nivoja DEMO UPORABA traja določen čas, in sicer 24 ur, razen če se uporabnik in ponudnik storitve ne dogovorita drugače. Po preteku tega obdobja uporabnik izgubi pravice na nivoju DEMO UPORABA.

Od nivojev BREZPLAČNA REGISTRACIJA in DEMO UPORABA se je mogoče odjaviti. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil je mogoča tudi tako, da uporabnik z e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi, pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA«. Če pošlje sporočilo z drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do Bizija.

Ta točka splošnih pogojev se uporablja tudi za mobilno aplikacijo Bizi.

Reševanje ugovorov, reklamacij, pripomb, zahtevkov in izjav poteka skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer ima naročnik pravico vložiti ugovor oz. podati reklamacijo na enega od naslednjih načinov:

 • pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija ali
 • na elektronski naslov info@bizi.si.

Nosilec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril najkasneje v osmih (8) delovnih dneh.

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Nosilec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, razen če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače.

Ti splošni pogoji začnejo veljati 1. 3. 2021. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji o uporabi poslovnega asistenta Bizi z dne 16. 5. 2018. Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh www.bizi.si in v mobilni aplikaciji Bizi.

KAKO UPORABLJAMO OSEBNE PODATKE, KI JIH OBJAVLJAMO V OKVIRU STORITVE BIZI

Upravljavec in kontaktni podatki

TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana kot upravljavec (v nadaljevanju upravljavec) poleg podatkov o uporabnikih poslovnega asistenta Bizi in mobilne aplikacije Bizi obdeluje tudi osebne podatke posameznikov (fizičnih oseb: ime, priimek, naslov, EMŠO), ki se objavljajo v storitvi poslovnega asistenta Bizi, in sicer podatke:

 • o ustanoviteljih/lastnikih, nadzornikih ali zakonitih zastopnikih poslovnih subjektov, ki se objavljajo v sodnem in poslovnem registru,
 • o posameznikih, katerih podatke objavljajo sodišča in drugi uradni organi v postopkih registracije poslovnih subjektov,
 • o posameznikih, katerih podatke objavljajo sodišča v postopkih insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, izbris …),
 • o posameznikih, katerih podatke objavljajo sodišča v oklicih narokov in drugih objavah sodišč,
 • ki so objavljeni v drugih uradnih, javno dostopnih virih, ki jih objavljajo uradni organi (npr. sodišča, AJPES …).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov nosilca je dosegljiva pisno na naslovu: TSmedia, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana oz. prek elektronske pošte: dpo@tsmedia.si.

Upravljavec se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo uporabljal podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pogojih.

Namen obdelave in pravne podlage

Upravljavec je ponudnik storitve poslovnega asistenta Bizi. Ta med drugim vključuje tudi storitev zagotavljanja informacij o poslovnih subjektih. Pomemben del storitve je tudi možnost pridobitve vseh relevantnih informacij o subjektu v sklopu storitve. Navedeno ima veliko vrednost za uporabnike storitve. Namen javnih objav informacij, povezanih s poslovnimi subjekti, je zagotavljanje pravne varnosti pri poslovanju gospodarstva. Za zaupanje uporabnikov v storitve poslovnega asistenta Bizi pa je ključna tudi celovitost in razpoložljivost podatkov o poslovnih subjektih, ki so tudi sicer javno objavljeni.

Upravljavec tako podatke obdeluje z namenom objave v poslovnem asistentu Bizi.
To pomeni, da vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • za izvajanje in ponujanje storitve Bizi,
 • za analize posameznega podjetja ter zagotavljanje varnosti pravnega prometa, kjer se našim strankam ter uporabnikom naših produktov in rešitev ponudi celovit vpogled v profil podjetja (vključno s podatki o ustanoviteljih, lastnikih in zakonitih zastopnikih),
 • za zagotavljanje podatkov o plačilni sposobnosti (stečaji potrošnikov).

Podatke o posameznikih (fizičnih osebah) lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, uporabljamo primerne varnostne ukrepe za zaščito vaše zasebnosti.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov za zgoraj naveden namen je zakoniti interes upravljavca za vključitev teh podatkov v storitev Bizi in zakoniti interes tretjih oseb (uporabnikov) za dostopnost navedenih podatkov oziroma javnosti za zagotavljanje varnosti v pravnem prometu pri poslovanju poslovnih subjektov. V storitvi se objavljajo le podatki, ki jih tudi sicer javno objavljajo uradni organi.

Način pridobivanja podatkov je iz/od:

 • javno dostopnih evidenc oz. javnih organov (javni registri, seznami ipd.),
 • pogodbenih partnerjev TSmedia.

Varnost podatkov

Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki podatke uporabnikov varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom.

Obdobje hrambe

Podatki o posameznikih oziroma fizičnih osebah, katerih podatki so objavljeni v Biziju, se obdelujejo, dokler so javno na voljo v uradnih registrih oziroma objavah uradnih organov, in na njihovo objavo posameznik v tem času ne more vplivati (razen prek spremembe objav v javnih zbirkah). Naročniki in uporabniki lahko podatke o poslovnih partnerjih izvozijo v omejenem obsegu in jih uporabljajo v skladu s svojimi pravili, kjer morajo naročniki sami zagotoviti ustrezne pravne podlage.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, uporabniki in naročniki storitve Bizi, dobavitelji IT-storitev.

Podatki so v sklopu poslovnega asistenta Bizi prek svetovnega spleta dostopni vsem uporabnikom storitve Bizi. Storitev je prvenstveno namenjena in nagovarja slovenske uporabnike, vendar je dostopna za uporabo tudi uporabnikom iz drugih držav.

Posamezniki (fizične osebe), objavljeni v storitvi Bizi, lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o fizični osebi obdeluje.

Poleg tega lahko uporabniki:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Posamezniki (fizične osebe), objavljeni v storitvi Bizi, pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

Posameznik (fizična oseba), objavljen v storitvi Bizi, se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko posameznik (fizična oseba), objavljen v storitvi Bizi, upravljavcu sporoči pisno.

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v enem mesecu, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če posameznik (fizična oseba), objavljen v storitvi Bizi, meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o., Posameznik (fizična oseba), objavljen v storitvi Bizi, pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ali e-naslov: info@bizi.si, info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si.

Posameznik (fizična oseba), objavljen v storitvi Bizi, lahko vloži pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.


Ljubljana, 1. 3. 2021
TSmedia, d.o.o.